MAPPLİCO E-TİCARET MOBİL UYGULAMALAR HİZMET SÖZLEŞMESİ

Müşteri, Mapplico E-Ticaret Mobil Uygulamasını kullandığı takdirde aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 1 – TARAFLAR

  • Mapplico Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Çimen Sk. No: 2 İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul

  • Müşteri.

 

MADDE 2 – TANIMLAMALAR

İşbu sözleşme metninde;

Mapplico: Mapplico Bilgi Teknolojileri A.Ş.’yi (“Mapplico”);

Müşteri: Mobil Uygulamaları kullanan gerçek veya tüzel kişiyi;

Üye: Mapplico tarafından sağlanan e-ticaret sistemine istenen bilgileri kaydetmiş her bir kullanıcıyı;

E-Ticaret Web Platformu: Müşteri tarafından kullanılan ve Mapplico sisteminin entegre olduğu üçüncü parti e-ticaret web platform ortamını;

iPhone Uygulaması: Mapplico tarafından sağlanacak ve Üye’lerin sipariş verebilmesini sağlayan Apple Inc. iPhone iOS sürüm 5.0 ve üzeri cihazlar üzerinde çalışan uygulamayı;

Android Uygulaması: Mapplico tarafından sağlanacak ve Üye’lerin sipariş verebilmesini sağlayan Android 4.0.3 ve üzeri cihazlar üzerinde çalışan uygulamayı;

Mobil Uygulamalar: Mapplico tarafından sağlanacak iPhone ve Android uygulamalarının bütününü;

Yönetim Paneli: Mapplico tarafından sağlanan mobil uygulamaların tasarım, sipariş, içerik, ürün, müşteri bilgisi, pazarlama, raporlama özelliklerinin takip edildiği ve ilgili alanların değiştirilebilindiği web tabanlı yönetim uygulamasını;

AppStore: Apple Inc. tarafından yönetilen ve iPhone uygulamalarının yer aldığı platformu;

Google Play Store: Google Inc. tarafından yönetilen ve Android tabanlı uygulamalatın yer aldığı platform;

İfade eder.

 

MADDE 3 – MAPPLICO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Mapplico, Müşteri’ye sunduğu iPhone ve Android Uygulamaları’nı sözleşmenin imzalanması ve Müşteri’nin gerekli bilgileri ve içerikleri (dijital kurumsal logo, e-ticaret web platform kullanıcı bilgileri, sanal pos bilgileri vb.) Mapplico’ya iletmesinin 14 (on dört) iş günü içerisinde hazırlamak ve onay süreci için AppStore’a ve Google Play Store’a göndermekle yükümlüdür. Uygulama onayı için üçüncü şahıslardan meydana gelebilecek gecikmelerden Mapplico sorumlu tutlamaz.

3.2. Mapplico, E-Ticaret Mobil Uygulamaları kontrolünü sağlayan Yönetim Paneli erişim bilgilerini 14 (on dört) iş günü içerisinde Müşteri’ye sağlamakla yükümlüdür.

3.3. Mapplico, E-Ticaret Mobil Uygulamalar’da Müşteri’yi bilgilendirmek şartı ile onay almadan yeni özellikler ekleme, mevcut özelliklerde değişiklik yapma, müşterilerin sipariş verebilme özelliği haricindeki özellikleri kadırabilme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir.

3.4. Mapplico, Müşteri için özel hazırlanan Mobil Uygulama üzerinden gelen siparişleri Mapplico sisteminin entegre olduğu Müşteri’nin mevcutta kullandığı E-Ticaret Web Platform’una iletmekle yükümlüdür.

3.5. Mapplico, Üye’den kaynaklanan hatalardan (siparişin kabul edilmemesi, siparişin verildiği adreste bulunmama vb.) sorumlu değildir.

3.6. Mapplico, Sipariş Platformu üzerinde yer alan ürünlerden, içeriğinden ve fiyat bilgisinden sorumlu değildir.

3.7. Mapplico, Müşteri’nin mevcutta kullandığı E-Ticaret Web Platformunda oluşabilecek herhangi bir hatadan sorumlu tutulamaz.

3.8. Mapplico, Mapplico sisteminin entegre olduğu E-Ticaret Web Platformları üzerinden ürün, stok, üye bilgisi, kargo bilgisi vb. gibi alanların Müşteri’ye sağlayacağı Mobil Uygulamalar ile senkronize olmasından yükümlüdür.

3.9. Mapplico, sağlayacağı Mobil Uygulamalar üzerinden yapılan satışlarda ödeme bilgilerini tutmamakla, ödemeyi Müşteri’nin mevcutta kullandığı Mapplico sistemi ile entegre çalışan E-Ticaret Web Platformunun sağlamış olduğu mobil siteye aktarmakla yükümlüdür.

3.10. Mapplico, Üye’lerin yapmış oldu satın alma işlemlerinde ödeme bilgilerini tutmayacağı gibi, hiçbir şekilde bu bilgilerden sorumlu tutulamaz.

3.11. Mapplico, sadece Mapplico’nun belirttiği E-Ticaret Web Platformları üzerinden Mobil Uygulama hizmeti verebilir, Mapplico sisteminin entegre olmadığı hiçbir E-Ticaret Web Platformundan ve ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

3.12. Mapplico, herhangi bir sınırlama ya da Müşteri’nin önceden iznine gerek olmaksızın Müşteri’nin Mapplico kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) yayımlamaya ve Müşteri’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak Mapplico logosunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder.

 

MADDE 4 – MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri, Mobil Uygulamalar üzerinde yer alan ürünlerin kanunlara uygun olmasından sorumludur. Müşteri’nin Mapplico Mobil Uygulamasını kullanarak satışını yapamayacağı ürünler: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar.

4.2. Müşteri, uygulamalarda kullanılan logo ve isim gibi telif hakkı içeren görseller isimler gibi içeriklerden sorumludur.

4.3. Müşteri, Mapplico tarafından teslim edildikten sonra uygulamalardaki içerik ile ilgili olası değişiklikleri (ürün ekleme, çıkarma, fiyat değiştirme vb.) Mapplico tarafından sunulan yönetim paneli üzerinden ya da Mapplico sisteminin entegre olduğu E-Ticaret Web Platformu Yönetim Panelinden kendisi yapmakla sorumludur.

4.4. Apple uygulaması AppStore kuralları gereği e-ticaret altyapılı mobil uygulamalarda kendi developer (geliştirici) hesabı üzerinden yayınlanmalıdır. Müşteri bu lisansı Apple üzerinden alarak Mapplico’ya kullanıcı bilgilerini iletmek ile yükümlüdür.

 

MADDE 5 – BEDEL VE TEDİYE ŞEKLİ

Müşteri, işbu sözleşme hükümleri uyarınca alacağı tüm hizmetler karşılığında Mapplico’ya ilk  yıl Mapplico’nun www.mapplico.com web sayfasında yayınlanmakta olan ilgili pakete ilişkin ücreti öder. İlk yıldan sonraki yılda yenileme ve bir (1) yıllık hizmet uzatma bedeli’nin ödenmesi halinde hizmet uzatılır. (Paketlere ilişkin yenileme ücreti yenileme tarihinde www.mapplico.com web sayfasında yayınlanmakta olan yenileme ücretidir) Müşteri; Mapplico’nun belirteceği hesap numaralarından birine EFT veya Havale yolu ile ya da Mapplico’nun sağlayacağı sanal ödeme sistemi üzerinden yapacaktır. Ödemenin vadesinde yapılmaması halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerüdün gerçekleştiği kabul edilir ve vade tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar günlük %0,05 gecikme faizi yürütülür.

 

MADDE 6 – GİZLİLİK

Taraflar, Sözleşme süresince ve sonrasında birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya istatistiki bilgileri ve/veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dahil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT

7.1. Müşteri herhangi bir zamanda hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde Müşteri veya Mapplico’ya her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

7.2. Mapplico, herhangi bir zamanda hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu halde Mapplico yıllık sözleşme bedelinin gün bazında kalan bedelini 30 (otuz) iş günü içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Müşteri hiç bir nam ve ad altında farklı bir tazminat talep edemez.

 

MADDE 8 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme’nin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Sözleşme her yıl aynı süre ve şartlarla en fazla yıllık açıklanan TEFE/ÜFE oranında artışı ile yenilenebilir. Sözleşme bu şekilde en fazla 2 (iki) yıl süre ile yenilenir. Bu 2 yıllık uzama süresi ardından taraflar sözleşme ile bağlı olmayıp sözleşmenin devam edip etmeyeceği, devam edecekse hangi şartlarla devam edeceği konusunda tekrar müzakere edip karar vereceklerdir.

 

MADDE 9 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar işbu sözleşmeden doğacak bütün uyuşmazlıklar hakkında İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’ nin yetkisini kabul ederler.

 

MADDE 10 – TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri resmi tebligat adresleri olup tarafların adresleri konusunda herhangi bir değişiklik olması halinde adres değişikliğinden itibaren 5-(Beş)  iş günü içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun yada olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

On maddeden ibaret işbu Sözleşme Müşteri’nin sözleşmeyi onay tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

 

MAPPLİCO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                 MÜŞTERİ İMZA / KAŞE

Search